Verplichte uniforme data uitwisseling in de Bouw & Installatie sector?

Datum nieuws
20 mei 2019
Categorie BIM nieuws
Installatiebureau
Vaardigheden BIM nieuws
BIM standaard, BIM visie
Contact opnemen

Overheid verplicht uniforme data uitwisseling in de Gezondheidzorg! Wanneer gebeurt dat in de Bouw & Installatie sector?

Minister Bruins van VWS grijpt in en verplicht uniforme data & informatie uitwisseling Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in de gezondheidzorg keten. Al meer dan 25 jaar wordt in de gezondheidszorg gesproken over een EPD. NICTIZ tracht al jaren lang tot afspraken te komen over een standaard EPD. Versnippering van organisaties en eigen belangen hebben er toe geleid dat een standaard EPD niet van de grond komt en daarmee “patiënt centraal “ niet de prioriteit krijgt, die het vereist. Veiligheid van patiënten wordt ondergeschikt gemaakt aan “eigen” en “privacy" belangen. De gebruikers staan langs de kant en moeten lijdzaam toezien hoe de software industrie vanuit een monopolie positie de afgelopen decennia EPD’s in meer dan de helft van de ziekenhuizen in Nederland heeft geïnstalleerd. Echter voor elk ziekenhuis een op maat gemaakt EPD, waardoor interoperabiliteit vrijwel onmogelijk is geworden. In Nederland overlijden jaarlijks patiënten doordat patiënt gegevens in de keten niet uitwisselbaar zijn, ten gevolge waarvan onjuiste data c.q. onbetrouwbare of onvolledige patiënt informatie gebruikt wordt door zorgverleners. De overheid heeft na al die jaren ingegrepen en de regie genomen. De minister van VWS heeft nu verplicht gesteld, dat data op een uniforme wijze moet worden uitgewisseld in de gezondheidszorg keten. 

Het realiseren van een Elektronisch Gebouw Dossier-anders gezegd het BIMGebouwdossier -is een lange en moeizame weg. Een ongewenste situatie, wat nog eens bevestigd wordt door BIM onderzoek in de installatie sector (nov.2017). Dit onderzoek laat zien, dat er grote behoefte is in de markt aan een BIMGebouwdossier om data & informatie uniform in de keten uit te wisselen en optimaal Beheer & Onderhoud mogelijk te maken. Als het over standaardisatie gaat, welke mensenlevens kan redden, wat moet er dan wel niet gebeuren om het BIMGebouwdossier van de grond te tillen? Zal het zover komen dat de minister van EZ ook het uniform uitwisselen van data en informatie in de bouw & Installatie sector bij wet verplicht gaat stellen? Laten we dat gebeuren of neemt de sector haar verantwoordelijkheid om dit zelf te regelen?

Natuurlijk, voorschrijven vanuit Wet & Regelgeving zou een krachtige boost geven om (gebouw)data op een gestandaardiseerde /uniforme wijze uit te wisselen in de keten. Opdrachtgevers zijn - naast de branche organisaties-mede bepalend bij het tot stand komen van het BIMGebouwdossier. Vooral de overheid kan als opdrachtgever bij aanbestedingen een gestandaardiseerde werkmethodiek voor schrijven betreffende het uitwisselen van (gebouw) data & informatie, zowel in de ontwerp/engineering, uitvoering en -nog belangrijker-als in de beheer & onderhoud fase van gebouwen. Nog meer dan voorheen is het van cruciaal belang dat gebouw data uniform uitwisselbaar en beschikbaar is, zowel op micro als macro niveau.

Energie transitie, klimaatdoelen, smart buildings/cities circulair en traceble bouwen, materialen paspoort zijn allemaal voorbeelden, waarbij het uniform uitwisselen en delen van data & informatie op basis van open standaarden een must is. Deze manier van data & informatie delen levert een essentiële bijdrage aan het mede oplossen van bovengenoemde maatschappelijke issues. Big data vanuit de gebouwde omgeving is voor de overheid van groot belang om mede de energie transitie te kunnen realiseren. De markt kan deze data generen en delen met de overheid onder nader te bepalen voorwaarden. Dit delen kan alleen in een samenwerkingsverband en dat vraagt lef van de overheid om de markt op deze manier te benaderen.

Digitalisering doet met forse schreden zijn opgang in de industrie, infra en utiliteitsbouw. Het is nu noodzaak snel te schakelen. Het maatschappelijk veld is volop in beweging om tot digitalisering afspraken te komen. Voorbeelden daarvan zijn de in april jl. gesloten DigidealGo, de Bouwagenda en het samengaan van de Bouw Informatie Raad met de Kerncoalitie van de DigidealGO. Hierbij spelen de branche organisaties, vooral Techniek Nederland en Bouwend Nederland een belangrijke regie en coördinatie rol, maar deze rol wordt tot nu toe nog niet effectief ingevuld. Samenwerking is hierbij van doorslaggevende betekenis als het gaat om hoe succesvol het BIMGebouwdossier -anders gezegd het Elektronisch Gebouwdossier -tot stand gaat komen met de daarbij noodzakelijke open standaarden. Hier ligt tegelijkertijd het probleem. BIM gebruikers worden dagelijks geconfronteerd met het niet uniform kunnen uitwisselen van data en informatie. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende niet interoperabele BIM modellen, de diverse ILS protocollen, ontbreken van standaarden voor objecten en de onduidelijkheid over LOD levels. De regie hierop ontbreekt vanuit de sector en daar hebben BIM gebruikers last van.

Er gloort hoop aan de horizon

Een aantal ontwikkelingen in de sector laten zien dat het de goede kant uit gaat. Uitdaging is deze ontwikkelingen in een breder verband te koppelen en te regisseren. Onderstaand zijn een aantal van deze ontwikkelingen in kaart gebracht.

  • BIM gebruikers nemen zelf initiatieven om tot uniforme standaarden te komen. In communities en werkgroepen wordt bottom line succes geboekt. Hier ligt een duidelijke rol voor het BIM loket en de branche organisaties om deze initiatieven te faciliteren.
  • Techniek Nederland heeft samen met de BIM expertgroep en de software industrie een concept Uniforme Objecten Bibliotheek ontwikkelt. Een Proof of Concept is beschikbaar. Dit maakt het werken met BIM een stuk aantrekkelijker.
  • Momenteel zijn BIM gebruikers actief in communities om duidelijkheid te creëren over ILS protocollen en het helder omschrijven van LOD’s.
  • Ontwikkeling Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).Een solide afspraken stelsel om op een uniforme wijze data en informatie digitaal te delen en uit te wisselen in de Bouw & Installatie keten
  • Binnen digidealGO worden versnellingsprojecten opgenomen. Een van de potentiele projecten hiervoor is het BIMGebouwdossier.
  • Rijksvastgoedbedrijf is meerjaren project gestart voor het ontwikkelen van een Bouwwerk model, hetgeen een opmaat is naar het BIMGebouwdossier.
  • Binnen de digidealGO hebben expert groepen zich gebogen over een aantal belangrijke thema’s zoals 1-Digitaal Bouwwerk Levenscyclus 2- Circulair en Traceble bouwen, 3-Digitale Toeleveringsketen 4-Kenis ontwikkeling, verspreiding en toepassing
  • De opkomst van Digital Twin gaat het verwezenlijken van het BIMGebouwdossier versnellen. Digital Twin is het virtuele bouwwerk van het fysieke bouwwerk en zijn 1 op 1 aan elkaar gekoppeld. Digital Twin is in feite de commando & control room van het fysieke gebouw, van waaruit Onderhoud en Beheer optimaal wordt gemanaged. Digital Twin en het BIM Gebouwdossier kunnen naadloos in elkaar overgaan op basis van open standaarden.

Nog veel vragen…hoe nu verder?

Hoe te komen om bovengenoemde initiatieven te faciliteren en integraal af te stemmen?

Hoe te komen tot uniforme uitwisseling van data en informatie in ontwerp/ engineering, uitvoering en Beheer & Onderhoudsfase?

Wat te doen om regie en sturing te zetten op bovengenoemde initiatieven?

Wat te doen om het BIMGebouwdossier/ Digital Twin te realiseren?

In onderstaand voorstel is aangegeven wat de volgende stap kan zijn om te komen tot een BIMGebouwdossier voor alle betrokken partijen in de keten

Voorstel Realiseren BIMGebouwdossier /Digital Twin model

De branche organisaties Techniek Nederland en Bouwend Nederland stellen in nauwe samenwerking met het DigidealGo kernteam een Plan van Aanpak BGD op.

Onder verantwoordelijkheid van het kernteam DigidealGo in samenwerking met betrokken ( markt) partijen zoals BIMexpertgroep, BIMloket, TVVL BIM community, Werkgroep RVB Bouwwerk een projectplan BGD opgesteld.

Project BGD inbrengen als een versnellingsproject in de digidealGO met een helder omschreven opdrachtformulering, project organisatie, project planning, budget, meetbare targets, en voortgangsrapportage en projectbewaking.

Funding ter beschikking stellen van €250k vanuit DigidealGo/ BIMloket en een in kind bijdrage vanuit de sector van 5000 uur ( €500k) om een Proof of Concept te maken

Dit voorstel is niet in beton is gegoten en nodigt iedereen uit suggesties, aanvullingen en commentaar aan te leveren.

Om dit voorstel aan kracht bij te zetten zal aan de basis draagvlak moeten zijn. Dit kunt u eenvoudig aangeven door dit artikel te forwarden en zo uw stem laten horen aan branche organisaties en overheden.

 

#replace title#