Inhoud:

 • CB-NL
 • COINS
 • CityGML
 • ETIM
 • GB-CAS
 • IFC
 • IMGeo
 • Nat. BIMProtocol
 • NLCS
 • NL-SfB
 • S@les in de Bouw
 • VISI


Naast de term ‘BIM’ is de laatste tijd ook de term ‘openBIM’ steeds vaker te horen. Net als met BIM bedoelen verschillende mensen ook met openBIM verschillende dingen. Een eerste formeel vastgelegde definitie is in April 2011 vastgelegd door het open source BIM collectief: A transparent approach that enables all stakeholders to be informed of project methodology, data and results without the need or obligation to use prescribed software.Project stakeholders are free in their choice of software. In practice this means using open BIM standards like IFC, BCF and others.

Bij deze definitie ligt het accent op de vrijheid van keuze van software. Andere definities van openBIM leggen het accent op de toepassing van open standaarden uit de BuildingSMART portfolio.
Op 31 januari 2012 heeft BuildingSMART International een definitie bekend gemaakt: OPEN BIM is a universal approach to the collaborative design, realization and operation of buildings based on open standards and workflows. OPEN BIM is an initiative of buildingSMART International (bSI) and several leading software vendors using the open buildingSMART Data Model.
BuildingSMART international is sinds mei 2011 eigenaar van de termen ‘openBIM‘ en  ‘home of openBIM’ wat ook gebruikt wordt in hun logo. 


Wat is een (open) standaard?


Een standaard is een centrale en formele vastlegging van informatie- en procesafspraken, vastgelegd in een specificatiedocument. Het doel van een standaard is het mogelijk maken van interoperabiliteit: het vermogen van ICTsystemen om data uit te wisselen en informatie (en kennis) te delen. Een open standaard is een standaard met een open standaardisatieproces. Het gaat daarbij om zaken als: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.


Waarom open standaarden?


Het overheidsbeleid is: ‘Open standaarden, tenzij...’, voor een goede, duurzame en kostenefficiënte informatie-uitwisseling. Op deze manier wil de overheid de communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen stimuleren, een gezonde concurrentie in de markt (software-onafhankelijkheid) bevorderen en de informatie van nu ook op langere termijn bruikbaar houden. Het open standaarden-beleid sluit het gebruik van gesloten standaarden overigens niet uit. 


Omschrijving van de BIM standaarden:


Standaard
            Omschrijving
          Meer informatie
CB-NL             De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op: fysieke gebouwde objecten, de gebruiksruimten en -gebieden, zowel voor B&U, GWW als Ruimtelijke Omgeving, gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een woordenboek voor de bouw. Internationaal is de CB-NL in te delen als standaard IFD: International Framework Dictionary. NB. Deze standaard is nog in ontwikkeling.

 

         

 

 

COINS             COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineeringinformatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd worden.

 

          www.coinsweb.nl
                           
CityGML             CityGML is een gegevensmodel voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijk eigenschappen.

 

          http://nl.wikipedia.org/wiki/ Citygml) www.geonovum.nl
                           
ETIM             Europees Technisch Informatie Model voor technische producten, opgericht vanuit de installatiebranche: systematiek van classificeren voor een logische, eenduidige indeling van producten in verschillende artikelklassen en het vastleggen van de selectieve producteigenschappen in de klasse.

 

          www.etim.nl
                           
GB-CAS             Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U sector.

 

          www.gbcas.nl
                           
IFC             De Industry Foundation Classes (IFC) vormen een open, internationaal gestandaardiseerd datamodel voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende software applicaties van partijen in het bouwproces. De standaard is beschikbaar voor de B&U-sector, voor infra is een uitbreiding in ontwikkeling bij buildingSMART.

 

          www.buildingsmarttech.org
                           
IMGeo             IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 3D geo-informatie en bevat afspraken over uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

 

          www.geonovum.nl
                           
Nat. BIMProtocol Checklist             Een nationaal BIM protocol-checklist, om te verzekeren dat operationele en juridische afspraken precies en voldoende zijn gemaakt en vastgelegd. Het Nationaal BIM-protocol bestaat uit twee versies. Je kunt deze versies onder andere terugvinden in de
BIM Onderwijs Academy.

 

         

 

                           
NLCS             NLCS is de 2D-standaard voor CAD in de Nederlandse GWW-sector. De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. 

 

          www.nlcs-gww.nl
                           
NL-SfB             NL-SfB is een classificatie gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, zoals scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding.

 

          www.stabu.org
                           
S@les in de Bouw             Onafhankelijke berichtenstandaard (XML-standaard) voor elektronische informatie-uitwisseling tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector, met name voor communicatie over inkoop/verkoop transacties.

 

          www.salesindebouw.nl
                           
VISI             VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open standaard structureert, bewaakt en bewaart men communicatieafspraken. (bron: www.crow.nl/visi). Internationaal is VISI door ISO overgenomen als part 2 – ‘Interaction Framework’, van de ISO-standaard ‘Building information Models – Information Delivery Manual’.

 

          www.visi.nl
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Registreer je in het BIMregister
Maak hier een account aan
#replace title#