Algemene Voorwaarden

BIMregister & BIM Onderwijs

Tot stand gekomen op 1 november 2021.

Algemene Voorwaarden BIMregister & BIM Onderwijs gevestigd aan Kopenhangensingel 27, 2408 EJ te Alphen aan den Rijn,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 55486649.


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Algemene Voorwaarden: 
De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld. 
BIMregister, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. BIMregister is ingeschreven bij de KvK onder nummer 55486649. BIMregister is een bedrijf gericht op het bijhouden van een databank en bedrijfsregister en op het creëren van online content. 

BIM Onderwijs: 
BIM Onderwijs, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. BIM Onderwijs is ingeschreven bij de KvK onder nummer 55486649. Onder ditzelfde KvK-nummer staat ook het bedrijf “BIMregister” ingeschreven. BIM Onderwijs en BIMregister zijn twee bedrijven van dezelfde eigenaar. Dit zijn twee afzonderlijke bedrijven die, ondanks dat zij onder hetzelfde KvK-nummer zijn ingeschreven, van elkaar dienen te worden onderscheiden. BIM Onderwijs bestaat uit een aantal onderdelen: BIM Onderwijsdag, BIM Onderwijs Academy, BIM Studenten Battle, BIM Onderwijs Support en BIM Onderwijs Werkgroepen. BIM Onderwijs is een bedrijf gericht op het organiseren van congressen, bijeenkomsten, wedstrijden, het geven van les ondersteuning en het creëren van online onderwijs gerelateerde content. 

Overeenkomst: 
Elke Overeenkomst gesloten tussen BIMregister/BIM Onderwijs en de Wederpartij.

Wederpartij
Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: 
De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Consument: 
De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Opdracht: 
De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. 

Dienst: 
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die BIMregister/BIM Onderwijs voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. 

Dienstverlening op afstand: 
De Overeenkomst tussen de Wederpartij en BIMregister/BIM Onderwijs, waarbij in het kader van een door de BIMregister/BIM Onderwijs georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. 

Tegoedbon: 
Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting de Dienst wordt verricht. 


Artikel 2 Werkingssfeer 


Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen BIMregister/BIM Onderwijs en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met BIMregister/BIM Onderwijs, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden BIMregister/BIM Onderwijs en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met BIMregister/BIM Onderwijs zijn overeengekomen. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BIMregister/BIM Onderwijs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.


Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes 


BIMregister/BIM Onderwijs kan gebruik maken van aanbiedingen en offertes. 

Alle aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

Alle aanbiedingen en/of offertes van BIMregister/BIM Onderwijs zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De geldigheidsduur is 1 maand, na het versturen van de aanbiedingen en/of offerte, tenzij een andere geldigheidsduur is aangegeven. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt en/of zolang er een (digitale) plek beschikbaar is voor de Wederpartij.

BIMregister/BIM Onderwijs kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is BIMregister/BIM Onderwijs daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BIMregister/BIM Onderwijs anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht BIMregister/BIM Onderwijs niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. 


Artikel 4 Totstandkoming, omschrijving, duur en beëindiging Overeenkomst 


De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van BIMregister/BIM Onderwijs.  

BIM Onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen: 
-  BIM Onderwijs Academy: een leeromgeving/community. Via een abonnement krijgt de Wederpartij toegang tot deze omgeving en kan de Wederpartij kennis opdoen. BIM Onderwijs Academy biedt een betaald abonnement aan. Het abonnement varieert van een enkele Consument die een abonnement kan afsluiten en jaarlijks dient te betalen, naar een Bedrijf dat een abonnement kan afsluiten voor één of meerdere jaren. De tarieven voor studenten zijn goedkoper dan voor een Consument, niet zijnde student;

Voor de Consument kan de Overeenkomst met BIM Onderwijs met betrekking tot BIM Onderwijs Academy gesloten worden voor zowel bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd en is de Overeenkomst jaarlijks opzegbaar. Voor Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wordt de Overeenkomst gesloten voor één jaar (of meerdere jaren) en bestaat geen mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging.

Voor toegang tot de BIM Onderwijs Academy ontvangt de Wederpartij een online inlogcode en gebruikersnaam (zijn/haar eigen e-mailadres).

BIM Onderwijsdag: een jaarlijks congres voor bedrijven, onderwijsinstellingen (voor docenten en studenten) en overheidsinstanties. Tijdens het congres kan de Wederpartij informatiemarkten, plenaire sessies en masterclasses bezoeken;

De Overeenkomst met BIM Onderwijs met betrekking tot BIM Onderwijsdag kan alleen worden gesloten voor bepaalde tijd. Consumenten kunnen een los ticket aanschaffen voor de BIM Onderwijsdag. Voor BIM Onderwijsdag partners (bedrijven, overheidsinstellingen en overheidsinstanties) zitten enkele tickets inbegrepen in het samengestelde BIM Onderwijs-pakket voor bedrijven.

Het ticket voor de BIM Onderwijsdag kan worden overgedragen aan een ander persoon (collega-docent of collega-student). Restitutie is niet van toepassing.
Voor toegang tot de BIM Onderwijsdag kan de Wederpartij zichzelf inschrijven (gratis vanuit een BIM Onderwijs partnerschap of anders tegen betaling) via een formulier op de website van BIM Onderwijsdag.

Er bestaan twee soorten BIM Onderwijs partnerschappen. In één van de BIM Onderwijs partnerschap brochures wordt onder andere een stand en masterclass aangeboden. De partnerschappen zijn daar opgedeeld. Dit partnerschap is gericht op bedrijven en overheidsinstanties. In een ander partnerschap, dat enkel gericht is op onderwijsinstellingen, is geen stand of masterclass georganiseerd. Voor beide partnerschappen bestaat in beperkte mate toegang tot de BIM Onderwijs Academy, BIM Onderwijs Werkgroepen, BIM Studenten Battle en BIM Onderwijsdag. In beide partnerschappen is geen BIM Onderwijs Support opgenomen.  

BIM Studenten Battle: (een onderdeel van de BIM Onderwijsdag) een landelijke en realistische wedstrijd voor voltijd studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau. De opdrachtgevers in de wedstrijden zijn realistische opdrachtgevers, zoals gemeenten en provincies. Bij de BIM Studenten Battle dient de student zichzelf in te schrijven via een formulier op de website van BIM Studenten Battle. Het is voor voltijd studenten een gratis wedstrijd;

De Overeenkomst met BIM Onderwijs met betrekking tot BIM Studenten Battle kan alleen worden gesloten voor bepaalde tijd. Consumenten kunnen zich zelfstandig of als team gratis registreren. Onderwijsinstellingen kunnen enkele voltijd studenten of een team van voltijd studenten laten meedoen (dit is inbegrepen in het samengestelde BIM Onderwijs-pakket voor onderwijsinstellingen). Studenten die worden aangemeld door BIM Onderwijs-partners (die een BIM Onderwijs-pakket voor onderwijsinstellingen hebben aangeschaft) krijgen voorrang op geregistreerde studenten waarvan de onderwijsinstelling geen BIM Onderwijs partner is. Een Wederpartij die zich heeft geregistreerd voor de BIM Studenten Battle en zich niet tijdig, niet 1 maand voor aanvang van de wedstrijd, schriftelijk of per e-mail afmeldt bij BIM Studenten Battle, verplicht zich om een eenmalige vergoeding van €50,- te betalen ter vergoeding van de kosten die BIM Onderwijs heeft gemaakt om de wedstrijd voor te bereiden voor een Wederpartij die toch niet is verschenen. 

De Diensten worden uitgevoerd op een door BIM Onderwijs gekozen locatie.

Als het maximale aantal inschrijvingen voor de BIM Studenten Battle is bereikt, zal BIM Onderwijs het formulier sluiten en inschrijvingen die zijn ingediend nadat het limiet is bereikt, op een reservelijst plaatsen en de Wederpartij hierover informeren.  

BIM Onderwijs Support: BIM gerelateerd lesgeven bij onderwijsinstellingen;

De Overeenkomst met BIM Onderwijs met betrekking tot BIM Onderwijs Support wordt gesloten voor bepaalde tijd. Deze Overeenkomst is niet opzegbaar. De invulling is afhankelijk van de wensen en behoeftes van de Wederpartij. De Diensten wordt uitgevoerd op locatie bij het bedrijf of de onderwijsinstelling. 

BIM Onderwijs Werkgroepen: bijeenkomsten die per kwartaal worden gehouden. De Werkgroepen zijn onderdeel van de partnerschappen van zowel Bedrijven als onderwijsinstellingen.

Met betrekking tot BIM Onderwijs Werkgroepen geldt geen duur. De abonnees zijn vrij om te komen en te gaan wanneer zij willen. Per abonnee zijn dit maximaal twee personen. De Diensten worden, Vanwege het landelijke aspect zo centraal mogelijk in het land, regelmatig bij de Hogeschool Utrecht, uitgevoerd, maar er kan ook een andere locatie worden gekozen door BIM Onderwijs.

Een Wederpartij die zich heeft geregistreerd voor de BIM Onderwijs Werkgroepen en zich niet tijdig, niet twee weken voor aanvang van de bijeenkomst, schriftelijk of per e-mail afmeldt bij BIM Onderwijs Werkgroepen, verplicht zich om een eenmalige vergoeding van €50,- te betalen ter vergoeding van de kosten die BIM Onderwijs heeft gemaakt om de bijeenkomst voor te bereiden voor een Wederpartij die toch niet is verschenen.

Voor de BIM Onderwijs Werkgroepen ontvangt de Wederpartij een digitale uitnodiging.


BIMregister staat los van BIM Onderwijs. Bij BIMregister kunnen Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties zich gratis of betaald registeren in het bedrijvenregister. Bij de gratis registratie ontvangt de Wederpartij een beperkt bedrijfsprofiel. Bij een betaalde registratie ontvangt de Wederpartij een uitgebreid bedrijfsprofiel met de mogelijkheid om door BIMregister een artikel of interview te laten maken over de Wederpartij zijn BIM bedrijfsactiviteiten en ontvangt de Wederpartij één BIM Onderwijsdag-ticket en één BIM Onderwijs Academy inlog.  

BIMregister is een Overeenkomst in abonnement-vorm. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd: tot het einde van het kalenderjaar (zijnde tot en met 31 december). Opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient te geschieden voor de 1e van de maand, twee maanden voorafgaand aan het aflopen van de Overeenkomst (zijnde voor 31 oktober). Opzegging dient per e-mail te geschieden. Aan het einde van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, zijnde tot het einde van het nieuwe kalenderjaar (zijnde tot en met 31 december). Indien de Overeenkomst niet tijdig (zijnde niet voor 31 oktober) geschiedt, duurt de Overeenkomst voort tot het einde van het jaar (zijnde tot en met 31 december) en wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd tot en met 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. Op 1 januari zal de factuur voor het gehele desbetreffende kalenderjaar worden verstuurd. Bij een abonnement afgesloten voor 1 januari zal de factuur voor dat betreffende jaar naar rato worden verstuurd. Opzegging van deze -stilzwijgend verlengde- Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient te geschieden voor de 1e van de maand. Deze opzegging kan iedere maand geschieden. Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet tijdig opzegt (zijnde niet voor 31 november), zal de Overeenkomst opnieuw stilzwijgend worden verlengd voor de duur van één jaar. Bij de automatische verlenging. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.  


Artikel 5 Wijziging Overeenkomst 


Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt BIMregister/BIM Onderwijs de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. BIMregister/BIM Onderwijs kan voor deze noodzakelijke werkzaamheden meerkosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever. 

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BIMregister/BIM Onderwijs zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal BIMregister/BIM Onderwijs de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. 

Indien een vaste prijs en/of een vast tarief is overeengekomen, zal BIMregister/BIM Onderwijs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal BIMregister/BIM Onderwijs proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 

BIMregister/BIM Onderwijs zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BIMregister/BIM Onderwijs kunnen worden toegerekend. 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en BIMregister/BIM Onderwijs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst en gedragsregels 


BIMregister/BIM Onderwijs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

BIMregister/BIM Onderwijs heeft het recht om de Overeenkomst of bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten. 

BIMregister/BIM Onderwijs heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. 

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft BIMregister/BIM Onderwijs het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is BIMregister/BIM Onderwijs niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft BIMregister/BIM Onderwijs het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan BIMregister/BIM Onderwijs. 

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft BIMregister/BIM Onderwijs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. 

Gedragsregels 

Bij de uitvoering van de Diensten van BIMregister/BIM Onderwijs dient de Wederpartij zich netjes te gedragen. De Wederpartij dient op tijd (digitaal) aanwezig te zijn, minimaal 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedrag, waarvan hij/zij weet of behoort te weten dat dit niet valt onder “netjes gedrag” en dient zich te onthouden van grof taalgebruik. De Wederpartij dient andere deelnemers en aanwezigen te respecteren en zij dienen op een nette manier met elkaar om te gaan.  


Artikel 7 Prijzen en tarieven 


Voor de uitvoering van de Opdracht, voor of ten behoeve van de Opdrachtgever, ontvangt BIMregister/BIM Onderwijs een financiële vergoeding: het tarief. 

Voor de verkoop en levering van de Producten, aan de Wederpartij, ontvangt BIMregister/BIM Onderwijs een financiële vergoeding: de prijs.  

De prijzen en de tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Voor Consumenten staan de prijzen en tarieven onderaan de factuur ook weergegeven inclusief BTW. 

De prijzen en tarieven zijn in beginsel inclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- reis-, verblijf-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De prijzen en tarieven zijn exclusief extra kosten (genoemd in de voorgaande zin) bij BIM Onderwijsdag en bij BIM Onderwijs Support.  

De BIM Onderwijs(dag) partners betalen voor de BIM Onderwijsdag zelf het ingehuurde meubilair ten behoeve van hun stand. In de webshop zijn er ook andere mogelijkheden te bestellen, zoals een leadscanner, beeldscherm, et cetera.  

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. 

Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven (en de extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- reis-, verblijf-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten) van BIMregister/BIM Onderwijs. 

Van alle bijkomende kosten zal BIMregister/BIM Onderwijs tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.


Artikel 8 Wijziging prijzen en tarieven


Indien BIMregister/BIM Onderwijs bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of een vast tarief overeenkomt, dan is BIMregister/BIM Onderwijs gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs het voornemen heeft de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: 

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BIMregister/BIM Onderwijs rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • BIMregister/BIM Onderwijs alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

BIMregister/BIM Onderwijs zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de prijs of het tarief in kennis stellen. BIMregister/BIM Onderwijs zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. 


Artikel 9 Dienstverlening op afstand 


Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door BIMregister/BIM Onderwijs geleverde zaken of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien BIMregister/BIM Onderwijs in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien dagen te lopen. 

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien BIMregister/BIM Onderwijs met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra BIMregister/BIM Onderwijs de Dienst volledig heeft verricht. 

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort BIM Onderwijs/ BIMregister uiterlijk veertien dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag exclusief de betaalde verzendkosten terug. 


Artikel 10 Uitvoeringstermijnen


De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door BIMregister/BIM Onderwijs opgegeven termijn. 

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan BIMregister/BIM Onderwijs heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij BIMregister/BIM Onderwijs schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij BIMregister/BIM Onderwijs alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat BIMregister/BIM Onderwijs zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat BIM Onderwijs binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Artikel 11 Betaling 


Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door BIMregister/BIM Onderwijs aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking. 

Betaling geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen. De betalingen van de BIM Onderwijs Academy vinden via de website plaats, voordat de Wederpartij toegang krijgt. De toegangskaarten voor de BIM Onderwijsdag worden ook vooraf betaald. Met betrekking tot BIM Onderwijs Support en BIMregister wordt vooraf een factuur verstuurd, maar in de toekomst bestaat de mogelijkheid tot betaling via de website. De factuur dient betaald te worden binnen veertien dagen na de factuurdatum.  

Betaling is niet van toepassing bij de BIM Studenten Battle, omdat deelname gratis is. 

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.  

BIMregister/BIM Onderwijs is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats. 

BIMregister/BIM Onderwijs en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van BIMregister/BIM Onderwijs en de verplichtingen van de Wederpartij jegens BIMregister/BIM Onderwijs onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 12 Incassokosten 


Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BIMregister/BIM Onderwijs, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BIMregister/BIM Onderwijs, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.  

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft BIMregister/BIM Onderwijs pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat BIMregister/BIM Onderwijs de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. 


Artikel 13 Tegoedbon 


In beginsel maakt BIMregister/BIM Onderwijs geen gebruik van een Tegoedbon en geeft zij geen Tegoedbonnen uit. BIMregister/BIM Onderwijs heeft het recht om, in uitzonderingsgevallen, Tegoedbonnen uit te kunnen geven.  

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij BIMregister/BIM Onderwijs. 

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld. 

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.


Artikel 14 Opschorting 


Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft BIMregister/BIM Onderwijs het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is BIMregister/BIM Onderwijs bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: 

 • Na het sluiten van de Overeenkomst BIMregister/BIM Onderwijs omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BIMregister/BIM Onderwijs kan worden gevergd.

BIMregister/BIM Onderwijs behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Ontbinding 


ndien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is BIMregister/BIM Onderwijs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is BIMregister/BIM Onderwijs bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de gevallen genoemd in artikel 19 en indien:

 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van BIMregister/BIM Onderwijs kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BIMregister/BIM Onderwijs op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is BIMregister/BIM Onderwijs niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door BIMregister/BIM Onderwijs geleden schade.


Artikel 16 Overmacht 


Een tekortkoming kan niet aan BIMregister/BIM Onderwijs of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BIMregister/BIM Onderwijs geen invloed kan uitoefenen en waardoor BIMregister/BIM Onderwijs niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: de uitbraak van een pandemie en daarmee verband houdende door de overheid opgelegde (veiligheids)maatregelen, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door BIMregister/BIM Onderwijs in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. 

BIMregister/BIM Onderwijs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BIMregister/BIM Onderwijs zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. 

Zowel BIMregister/BIM Onderwijs als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt BIMregister/BIM Onderwijs zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BIMregister/BIM Onderwijs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 17 Aansprakelijkheid 


BIMregister/BIM Onderwijs is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van BIMregister/BIM Onderwijs. 

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: 

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

BIMregister/BIM Onderwijs is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

BIMregister/BIM Onderwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BIMregister/BIM Onderwijs is uitgegaan van de door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BIMregister/BIM Onderwijs kenbaar behoorde te zijn. 

BIMregister/BIM Onderwijs is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BIMregister/BIM Onderwijs of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BIMregister/BIM Onderwijs beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door BIMregister/BIM Onderwijs aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat BIMregister/BIM Onderwijs overeenkomstig de verzekering draagt. 

De Wederpartij dient de schade waarvoor BIMregister/BIM Onderwijs aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan BIMregister/BIM Onderwijs te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens BIMregister/BIM Onderwijs vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Artikel 18 Vrijwaring en verjaringstermijn


De Wederpartij vrijwaart BIMregister/BIM Onderwijs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. 

Indien BIMregister/BIM Onderwijs door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden BIM Onderwijs zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van BIMregister/BIM Onderwijs en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Voor alle vorderingen jegens BIMregister/BIM Onderwijs en de door BIMregister/BIM Onderwijs (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij BIMregister/BIM Onderwijs ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.


Artikel 19 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten en boetebeding 


BIMregister/BIM Onderwijs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

BIMregister/BIM Onderwijs behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Indien BIMregister/BIM Onderwijs derden inschakelt om content te maken voor BIMregister/BIM Onderwijs, berusten de daarop rustende auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op BIMregister/BIM Onderwijs en niet op de ingeschakelde derden. De ingeschakelde derde mag de door hem/haar ontwikkelde content niet gebruiken voor eigen doeleinden, tenzij BIMregister/BIM Onderwijs daarvoor voorafgaande en schriftelijke toestemming heeft verleend. Dit verbod geldt ook voor de Wederpartij, die gebruik maakt van de Diensten van BIMregister/BIM Onderwijs: hij/zij mag alle gegevens, informatie, documenten, instructies, et cetera niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Diensten van BIMregister/BIM Onderwijs. 

Indien de ingeschakelde derde of de Wederpartij handelt in strijd met dit artikel, is BIMregister/BIM Onderwijs gerechtigd om een boete in rekening te brengen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de handeling en ligt tussen de €5.000 en €10.000 euro per overtreding en een boete van tussen de €500 en €3.000 voor iedere dag dat de ingeschakelde derde in overtreding is. 


Artikel 20 Non-concurrentiebedingbeding en boetebeding 


De ingeschakelde derde heeft niet het recht om tijdens en gedurende twee jaar na beëindiging van de Overeenkomst, direct of indirect, zakelijke contacten en relaties in de breedste zin van het woord aan te gaan of te onderhouden met (potentiële en voormalige) relaties van BIMregister/BIM Onderwijs en/of bedrijven die behoren tot dezelfde groep als BIMregister/BIM Onderwijs, alsmede bedrijven waarin BIMregister/BIM Onderwijs op enigerlei wijze deelneemt of belang heeft.

Indien de ingeschakelde derde handelt in strijd met dit artikel, is BIMregister/BIM Onderwijs gerechtigd om een boete in rekening te brengen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de handeling en ligt tussen de €5.000 en €10.000 euro per overtreding en een boete van tussen de €500 en €3.000 voor iedere dag dat de ingeschakelde derde in overtreding is.


Artikel 21 Geheimhouding


Zowel BIMregister/BIM Onderwijs, de Wederpartij als de derden die BIMregister/BIM Onderwijs inschakelt om voor/ten behoeve van haar werkzaamheden te verrichten zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.


Artikel 22 Verwerking persoonsgegevens en privacy


BIMregister/BIM Onderwijs handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is). 

De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan BIMregister/BIM Onderwijs verstrekt, zal BIMregister/BIM Onderwijs zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. BIMregister/BIM Onderwijs zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. 

BIMregister/BIM Onderwijs mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht. 

Het is BIMregister/BIM Onderwijs niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens. 

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen. 

De Opdrachtgever gaat akkoord dat BIMregister/BIM Onderwijs de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken. 


Artikel 23 Gebruik van de website


De gebruikers van de website dienen bij het gebruik van de website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen. 

De gebruiker mag het volgende niet verspreiden via de website: 

 • Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie; en/of
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

De gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. 

De gebruiker mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld, dus bijvoorbeeld geen Werving & Selectie, Detachering etc.

Indien de gebruiker melding wil maken van een andere gebruiker die de website misbruikt, kan gebruiker een bericht sturen naar: info@bimonderwijs.nl 

BIMregister/BIM Onderwijs behoudt zich het recht voor de aan gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan gebruikers en/of op de website wordt gepubliceerd. 


Artikel 24 Account 


De gebruiker dient de inloggegevens van zijn/haar account af te schermen voor anderen. 

De gebruiker dient zijn/haar wachtwoord strikt geheim te houden. BIMregister/BIM Onderwijs mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van gebruiker, door gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van gebruiker gebeurt. 

Indien de gebruiker denkt of weet dat zijn/haar account gebruikt wordt voor andere doeleinden of misbruikt wordt, dient de gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij BIMregister/BIM Onderwijs. BIMregister/BIM Onderwijs zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.  

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar uitlatingen, gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto's, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen. 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij/zij aan BIMregister/BIM Onderwijs verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens. 

BIMregister/BIM Onderwijs is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt. 

BIMregister/BIM Onderwijs heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen.  

Daarnaast heeft BIMregister/BIM Onderwijs het recht om de gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Indien BIMregister/BIM Onderwijs van mening is dat de gebruiker de wet of deze Algemene Voorwaarden overtreedt, kan BIMregister/BIM Onderwijs de gebruiker (deels) uitsluiten van de website. BIMregister/BIM Onderwijs kan de gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de website door: 

 • Het account van gebruiker te verwijderen; en/of
 • Onderdelen van de website voor gebruiker te blokkeren.

Artikel 25 Nieuwsbrief


De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. 

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen. 


Artikel 26 Wijziging Algemene Voorwaarden 


BIMregister/BIM Onderwijs heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.  

BIMregister/BIM Onderwijs zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.


Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen


Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BIMregister/BIM Onderwijs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Met betrekking tot de verkoop en levering van zaken wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten.

Geschillen tussen BIMregister/BIM Onderwijs en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leiden, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 28 Vindplaats


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 55486649.

 

Registreer je in het BIMregister
Maak hier een account aan
#replace title#