Hoe staat het met de Open Uniforme Objecten Bibliotheek?

Datum nieuws
19 november 2021
Categorie BIM nieuws
Datapool
Vaardigheden BIM nieuws
3D , BIM objecten, BIM standaard, BIM visie, ERP
Contact opnemen

Om installatie onderdelen eenvoudig op te nemen in een 3D Bouw Informatie Model zijn -ongeacht met welk software pakket wordt gewerkt- met de open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) voor het CAD-domein grote stappen gezet. Alle voor tekenwerk relevante installatie onderdelen kunnen met hun relevante gegevens zoals prestaties, grootte, afmetingen van aansluitingen et cetera door gebruik te maken van de Uniforme Objecten Bibliotheek worden overgenomen naar het BIM model.

De open Uniforme Objecten Bibliotheek is ontwikkeld door de sector en voor de sector. Samen met Techniek Nederland, FME, Fedet, ETIM-Nederland (via Ketenstandaard) en 2BA zijn de grote technisch dienstverleners en fabrikanten de drijvende kracht achter het platform. 2BA neemt de exploitatie van de objectenbibliotheek op zich en heeft voor de technische ontwikkeling samengewerkt met CIC (Cadac Itannex Cooperation).

Efficiënt(er) werken

Met de Open Uniforme Objecten Bibliotheek zorgen we voor de standaardisatie die nodig is om echt data gestuurd te kunnen gaan werken gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw en In iedere schakel van de keten. Het CAD-platform onafhankelijk uit kunnen wisselen van objecten en modellen zonder informatieverlies én modelleren met gevalideerde fabrikantendata is noodzakelijk om als sector efficiënt(er) te werken, faalkosten te reduceren en invulling te kunnen geven aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we als sector voor staan zoals duurzaamheid, woningbehoefte et cetera.

Dat was en is de visie waaraan de UOB haar bestaansrecht ontleent en de reden dat Techniek Nederland, een groep installateurs en fabrikanten en 2BA in 2019 de handen ineen hebben geslagen en de ontwikkeling van UOB 1.0 mogelijk hebben gemaakt.

Dat heeft geleid tot een mooi en belangrijker, functioneel en operationeel platform dat eind vorig jaar is geïntroduceerd. De UOB is gevuld met bijna 400 template objecten die generiek kunnen worden gebruikt maar ook specifiek kunnen worden gemaakt met behulp van ETM MC gestructureerde fabrikantendata uit de datapool 2BA. Gestart is met Revit-templates als meest gebruikte modelleersoftware binnen de installatiesector, maar de visie is om een veelvoud van CAD platformen te ondersteunen. Er is een plug-in beschikbaar waarmee gebruikers nu al kunnen modeleren met objecten uit de UOB en er is een Software Development Kit (SDK) beschikbaar waarmee softwarebedrijven (commerciële) plug-ins kunnen ontwikkelen die gebruik maken van de UOB. Cadac had de primeur en heeft als eerste een UOB plug-in ontwikkeld voor hun applicatie “The Modus”. De UOB biedt de mogelijkheid om in iedere CAD-applicatie, ETIM-MC gestructureerde fabrikantdata samen te voegen met template objecten tot lichte, rijke en gestandaardiseerde 3D-objecten. Dankzij de achterliggende open standaarden zijn modellen waarin deze objecten worden gebruikt ook echt uitwisselbaar.

Complete domeinen voor 3D-modelleurs

Tot zover een succes story zou je zeggen. Er is (en wordt) immers, met een gemeenschappelijk sector brede inspanning, een bijzondere prestatie neer gezet. Er is een platform opgeleverd wat voldoet aan de door de sector opgestelde specificatie en daarmee is een belangrijke stap gezet om echt data gedreven te kunnen gaan werken.

Met één stap loop je echter nog geen marathon en de praktijk is doorgaans weerbarstiger als dat we soms verwachten of hopen. Het gebruik van de UOB blijft vooralsnog achter bij de verwachtingen ondanks dat de behoefte om data gedreven te kunnen werken onverminderd groot blijft. 

Uit feedback van gebruikers die met de UOB aan de slag zijn gegaan is gebleken dat het voor 3D-modelleurs uitermate belangrijk is dat ze complete domeinen kunnen modelleren vanuit één bibliotheek, en dan het liefste de UOB. Met domeinen wordt hier bijvoorbeeld bedoeld ventilatie, riolering, verwarming et cetera. Op dit criterium was de ontwikkelde content echter nooit beoordeeld, sterker nog, bij aanvang van het project is de logische keuze gemaakt om voor alle op dat moment beschikbare ETIM Model Classes (ETIM MC) een templateobject te maken. Deze blijken wel de meest getekende objecten te representeren maar niet perse een heel domein af te dekken.

FIT-GAP analyse

In het voorjaar ‘21 heeft er daarom voor het domein ventilatie een eerste FIT-GAP analyse plaatsgevonden, wederom met inspanning en ondersteuning vanuit de hele sector. Geanalyseerd is welke tekortkomingen (GAPS) er zijn, zowel qua content als functionaliteit. De hoofdbevindingen zijn:

  • UOB functioneert zoals gespecificeerd in projectplan 1.0
  • Er ontbreken nog diverse objecten om systemen volledig te kunnen modelleren
  • Er moet een groter aanbod generieke en conceptuele content komen
  • Modeleren van maatwerk ontbreekt en is noodzakelijk
  • Zoeken en vinden van content kan geoptimaliseerd worden

De functionele GAPS gelden generiek voor alle domeinen en hier zijn inmiddels oplossingen (FITS) voor bedacht c.q. ontworpen. Ten aanzien van ontbrekende content zal er per domein een analyse moeten plaatsvinden en ontbrekende content moeten worden toegevoegd.

Oproep voor 3D modelleurs en fabrikanten / leveranciers

Het geheel aan noodzakelijke doorontwikkeling heeft inmiddels geresulteerd in projectplan UOB 2.0. Er vindt nog sectoraal overleg plaats over de financiering van dit plan maar het is de verwachting dat begin 2022 aangevangen kan worden met de ontwikkeling van UOB 2.0 met een totale doorlooptijd voor het completeren van alle domeinen van 12-15 maanden.   Met het projectplan 2.0 wordt de UOB doorontwikkeld naar het niveau dat alle 3D modellerende installateurs in de gehele project cyclus over kunnen stappen naar gebruik van de UOB zonder in te leveren op de voor hen gebruikelijke functionaliteit in het proces van 3D modelleren.  Als u ook wilt meewerken aan de ontwikkeling van UOB 2.0 dan vernemen we dat graag. Er is sowieso altijd behoefte aan deskundigheid binnen de verschillende nog te analyseren domeinen van zowel 3D modelleurs als fabrikanten / leveranciers. Met een gezamenlijke inspanning valt er een wereld te winnen!  

Meer informatie over de UOB

Kijk voor meer informatie op www.openuob.nl en houd de agenda 2022 in de gaten voor nieuwe webinars en bijeenkomsten.
Volg 2BA en UOB eventueel ook via LinkedIn.
 

Door: 2BA
 

#replace title#