Datum nieuws
17 oktober 2022
Categorie BIM nieuws
Adviesbureau
Vaardigheden BIM nieuws
3D , GIS, Laserscannen
Contact opnemen

Het is allang tijd om af te stappen van verfrommelde papiertjes vol handgemaakte schetsen en afmetingen die enigszins lijken op de bestaande situatie voor projectvoorbereidingen en -vergaderingen. Het is tijd voor een zorgvuldig ingevuld BIM-model voor een soepele uitvoering van infraprojecten.

Alle informatie beschikbaar

Opdrachtgevers zoals (semi-)overheden en netbeheerders werken geregeld samen met opdrachtnemers  als aannemers, architecten en ingenieursbureaus. Deze samenwerkingen leiden tot het ontwerp en de creatie van civieltechnische bouwwerken als bruggen, (spoor)wegen en kabels en leidingen. Om dat proces van ontwerpen en bouwen te optimaliseren en klaar te stomen voor een gemakkelijk beheer, is het belangrijk dat alle benodigde boven- én ondergrondse omgevingsinformatie beschikbaar is voor alle partijen. Daarom moeten alle stakeholders BIM toepassen bij hun werkzaamheden. Actuele en accurate date is daarbij onmisbaar, daarmee houd je het grote project op de rails. Digitaal inmeten is hiervoor één van de beschikbare hulpmiddelen, hierbij verzamel je zelf die data.

Dagelijks digitaal inmeten

Bij digitaal inmeten wordt gebruik gemaakt van slimme satellietsignalen die vervolgens worden omgezet in centimeter nauwkeurige posities. Deze posities kunnen als punt, lijn of veelhoek worden aangegeven op een digitale kaart, dit is het zogeheten ‘inmeten’. Inmeten kan op dagelijkse basis gebeuren, afhankelijk van het aantal projecten of projectstappen. Zo kunnen bestaande elementen op een locatie worden ingemeten, wat het daarna makkelijker maakt om een nieuw wegennet te ontwerpen. Je hebt namelijk aangegeven waar een vijver of meer is en waar je niet zo overheen kunt rijden. Die data wordt in real time gesynchroniseerd met een eigen cloud omgeving. Vanuit die omgeving kan de data worden geëxporteerd naar andere programma’s, systemen en zeker naar een BIM-model.

Vullen van BIM

Een goedwerkende BIM is afhankelijk van de hoeveelheid juiste informatie die wordt aangeleverd. Er is al veel beschikbaar voor infrabedrijven, wat mist kan digitaal worden ingemeten. Zo heeft het Kadaster veel informatie beschikbaar, denk hierbij aan KLIC en de BGT – de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze informatie legt een goede basis voor het verdere proces, onder meer bij het ontwerpen, ontwikkelen en zeker bij een projectevaluatie na afloop.

In het bijzonder is de informatie die wordt verzameld door middel van machinebesturing, een mooie manier om BIM te vullen bij infraprojecten. Bij machinebesturing zijn twee digitale ontvangers gemonteerd op de achterkant van een graafmachine. Deze twee werken niet alleen samen, maar ook met andere geïntegreerde software. Samen maken zij het mogelijk om centimeter nauwkeurig aan te geven waar gegraven wordt bij infra gerelateerde werkzaamheden. De machinist ziet op zijn scherm precies waar hij is in een werk én hoe de positie van zijn bak is ten opzichte van het eerder gemaakte 3D-ontwerp. Datzelfde 3D-model wordt gemaakt op basis van bestaande informatie van de opdrachtgever(s), vaak als ‘platte’ AutoCAD-tekening en kan worden toegevoegd aan de BIM. Hierdoor wordt de kans op graafschade nog kleiner, wat de uitvoering van infraprojecten ten goede komt.

Interesse in integreren

Ben jij benieuwd hoe accuraat en actueel digitaal ingemeten projecten in BIM jouw infrawerkzaamheden ten goede komen? Al dan niet in combinatie met machinebesturing? marXact vertelt je graag meer over hoe jij dit integreert in jouw werkprocessen.

It is long past time to move away from crumpled papers full of handmade sketches and measurements that somewhat resemble the existing situation for project preparations and meetings. It is time for a carefully completed BIM model to smoothly execute of infrastructure projects.

All information available

Clients such as (semi) governments and network operators work with parties such as contractors, architects, and engineering firms regularly. These collaborations lead to the design and creation of civil engineering structures such as bridges, (rail) roads, and cables and pipelines. In order to optimize the design and construction process and prepare it for easy management, it’s important that all required above and underground environmental information is available to all parties. That is why all stakeholders must apply BIM in their work. Up-to-date and accurate data is indispensable, so you can keep these major projects on track. Digital surveying is one of the available tools for this, because you collect that data yourself.

Daily digital measurements

Digital surveying uses smart satellite signals that are then converted into centimetre-accurate positions. These positions can be indicated as a point, line, or polygon on a digital map, this is the so-called 'measurement'. Surveying can be done on a daily basis, depending on the number of projects or project steps. For example, existing elements at a location can be measured, which makes it easier to design a new road network. You have indicated where a pond or lake is and which you cannot drive over. That data is synchronized in real time with its own cloud environment. From that environment, the data can be exported to other programs, systems, and certainly to a BIM model.

Filling BIM

A well-functioning BIM depends on the amount of correct information that is supplied. A lot is already available for infrastructure companies, what is missing can be measured digitally. For example, the Dutch Land Registry (Kadaster) has a lot of information available, such as KLIC, and the BGT – the Key Register of Large-Scale Topography. This information provides a good basis for the further process, including during the design, development, and certainly during a project evaluation afterwards.

In particular, the information collected through machine control is a great way to fill BIM in infrastructure projects. In machine control, two digital receivers are mounted on the back of an excavator. These two not only work together, but also with other integrated software. Together they make it possible to indicate centimetres accurately where digging is carried out during work related to infra. The operator sees on his screen exactly where he is in a work and how the position of his bucket is in relation to the 3D design previously made. The same 3D model is made on the basis of existing information from the client(s), often as a 'flat' AutoCAD drawing and can be added to the BIM. This reduces the chance of excavation damage even further, which benefits the execution of infrastructure projects.

Interested in integrating

Are you curious about how accurate and current digitally measured projects in BIM benefit your infrastructure work? Whether or not in combination with machine control? marXact is happy to tell you more about how you integrate this into your work processes.

 

Door: marXact

#replace title#